TRYGHEDSPOLITIK

Pisiffik A/S har mere end 800 ansatte, og vi opfatter medarbejderne som vores vigtigste ressource. Derfor er det naturligt, at vi gør alt for at tage ansvar for vores medarbejdere og sikre det bedst mulige fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det betyder, at det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde. Det ser vi samtidig som en vigtig forudsætning for at skabe trivsel, arbejdsglæde samt personlig og faglig udvikling for alle medarbejdere.

Samtidig er det vores ønske, at Pisiffik A/S er en arbejdsplads, der afspejler det grønlandske samfund, og derfor fremmer vi en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads med plads til alle.

Omtanke og social ansvarlighed for vores medarbejdere handler således om at skabe de bedst mulige rammer for den enkelte medarbejders arbejdsliv.

Pisiffiks vision er at være Grønlands bedste arbejdsplads. Vi ser tryghedspolitikken som et helt centralt redskab for at indfri vores vision.

Pisiffiks HR-afdeling har ansvaret for implementering og vedligeholdelse af tryghedspolitikken, som omfatter arbejdsmiljø, ledelse, mangfoldighed og inklusion samt kontraktforhold.

Arbejdsmiljø

Enhver form for diskrimination, mobning, chikane og andre former for krænkelser, er uforeneligt med Pisiffiks ønske om at skabe en tryg og ansvarlig arbejdsplads. Dette omfatter, men er ikke begrænset, til forhold, der vedrører uønsket seksuel opmærksomhed, etnicitet, nationalitet, hudfarve, politisk holdning, religion, seksualitet, sprog, fag/faglighed, køn, graviditet, orlov, handikap, særlige behov, udseende og fysisk fremtoning.

Alle medarbejdere opfordres til at rette henvendelse til nærmeste leder, HR-afdelingen i tilfælde af, at trygheden kompromitteres, eller ved at benytte vores whistleblowerordning ved mistanke om at loven er overtrådt.

Det er lederens ansvar, at medarbejderne føler, at de arbejder i et trygt arbejdsmiljø, både hvad angår fysisk- og psykisk arbejdsmiljø.

Pisiffiks har nedsat en overordnet sikkerhedsorganisation, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet. Hver by har sin egen lokale sikkerhedsorganisation og hver butik har sine sikkerhedsrepræsentanter på både leder- og medarbejdersiden.

I vores indsats for at forhindre chikane og krænkelser forpligter vi os til:

 • At sikre vores kolleger et sundt og godt arbejdsmiljø fri for diskrimination og chikane, og hvor medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel er i højsædet.
 • At informere om korrekt etisk adfærd i Pisiffik til alle medarbejdere. Ved ansættelser informeres medarbejdere om indholdet i Personalehåndbogen, som altid skal være til rådighed for alle medarbejdere.
 • At handle på alle henvendelser om mistrivsel og chikane og behandle dem fortroligt og med den fornødne diskretion.
 • At afholde en årlig PULS-måling, der måler medarbejdernes trivsel på forskellige parametre.
 • At udarbejde en APV (arbejdspladsvurdering) hvert andet år, hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at give sin mening tilkende om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
 • At rapportere årligt på vores fremdrift inden for arbejdsmiljø.

Inklusion og mangfoldighed

Alle medarbejdere skal behandles ligeværdigt og respektfuldt. Vi stræber efter at være en arbejdsplads, der giver værdi for vores medarbejdere og for samfundet. At være en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads er en del af vores samfundsansvar og vi ser det som en investering, der skaber værdi for Pisiffik og medvirker til en sund og konkurrencedygtig virksomhed. Vi tager ansvar for at hjælpe udsatte med at finde en god og tryg ansættelse hos Pisiffik.

For vores ungarbejdere udarbejder vi, i samarbejde med UNICEF, en særlig børne- og ungepolitik i 2023 og en mentorordning, der har til formål at vejlede unge, så de udvikler sig både fagligt og personligt på en arbejdsplads.

I vores indsats for at styrke inklusion og mangfoldighed forpligter vi os til:

 • At skabe meningsfuld beskæftigelse for mennesker på kanten af jobmarkedet, via særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud, i samarbejde med kommunerne (herunder flexjob og revalidering).
 • At arbejde for en mangfoldig arbejdsplads
 • At uddanne mentorer hos Pisiffik til at støtte og vejlede alle ungarbejdere hos Pisiffik.
 • At sikre en tovejskommunikation fra ledelse til og fra medarbejdere i Pisiffik Ilinnut
 • At andelen af elever mindst udgør 10% af FTE

Ledelse og medarbejdertrivsel

Pisiffik arbejder for en ledelse, der er åben og tolerant for ligeværdighed og mangfoldighed, hvilket skal afspejles i en mangfoldig og inkluderende ledelseskultur og medarbejdersammensætning. Alle medarbejdere skal behandles ligeværdigt og respektfuldt.

Pisiffik uddanner sine ledere til at tænke i tresidet ledelse. Det betyder på den ene side at udføre ledelse i overensstemmelse med de krav, der stilles til dem som ledere (management), på den anden side om den ledelse, som deres medarbejderne oplever (Leadership) og den tredje side i praktisk hands-on-ledelse (ekspertrolle). Disse principper er nærmere beskrevet i Pisiffiks ”Procedurer for Pisiffiks tryghedspolitik”.

Pisiffik arbejder for, at alle medarbejdere motiveres af en mangfoldig organisation, herunder et flersproget- og flerkulturelt miljø. Pisiffik forventer, at alle ledere er rollemodeller for god adfærd.

Pisiffik har udviklet konceptet ”Illineq”, der hovedsageligt fokuserer på lederudvikling. Pisiffik er af den overbevisning, at det er lederne, der skaber en kultur i den enkelte butik og er trendsætter for arbejdsmiljøet for medarbejderne, som spiller en vigtig rolle i opnåelsen af Pisiffiks overordnede mål.

Illineq-kurserne omfatter

 • Illineq for ledere – grundlæggende ledelse
 • Illineq Leadership – Situationsbestemt ledelse, DiSC-profiler og konflikthåndtering
 • Illineq Leadership II – Selvtillid, selvværd, psykisk førstehjælp
 • Illineq Leadership III – emotiel intelligens
 • Illineq Personalejura – professionalisering af butiksledelse, med fokus på medarbejdernes rettigheder samt ledernes ledelsesret og -pligt
 • Illineq for medarbejdere – kommunikation og service
 • Illineq for elever – introduktion til Pisiffiks vision og Pisiffik DNA samt afholdelse af lokal messe
 • Illineq for talenter – Pisiffik Eksekveringsmodel samt introduktion til Pisiffiks vision og Pisiffik DNA
 • Illineq Personlig Udvikling – Selvtillid og selvværd

I vores indsats for at sikre en inkluderende ledelse og høj medarbejdertrivsel forpligter vi os til:

 • Løbende at uddanne lederne i tresidet ledelse
 • løbende at udvikle Illineq-konceptet
 • årligt at følge op på PULS-målingerne, herunder at sparre med lederne i tolkning af de lokale resultater udarbejdelse af handlingsplaner
 • løbende følge op på APV-handlingsplaner

Kontraktforhold

Pisiffik er ansættelsesretligt dækket af kollektive overenskomster og aftaler, men Pisiffik stiller ikke krav om medlemskab af en bestemt fagforening eller organisation.

Pisiffik har indgået en pensionsaftale for de medarbejdere, der ikke har overenskomstbestemt pensionsordning. Pensionsordningen indeholder dækning ved tab af erhvervsevne, invaliditet, dødsfald, kritisk sygdom ud over pensionsopsparingen.

Pisiffik forpligter sig til

 • At sikre alle medarbejdere gode arbejdsvilkår, at overholde nationale love og internationale menneskerettigheder, herunder retten til at forhandle løn og arbejdsforhold via overenskomst.
 • At overholde overenskomster mellem Grønlands Erhverv og Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat samt individuelt aftalte ansættelsesvilkår, herunder Funktionærloven i hhv. Danmark og Grønland.
 • At overholde lov om orlov ved graviditet, barsel og adoption.
 • At sikre en pensionsordning, der er markedskonform på det grønlandske marked i forhold til forsikringsdækninger, mulighed for valg af investeringsprofiler, priser oa.