csr//nnGroup-22-min

MAD, MILJØ & MENNESKER

Bæredygtighed og samfundsansvar har altid været et område, som Pisiffik har arbejdet med. Og vi har været glade for at kunne bidrage og støtte med donationer og andre tiltag, der har hjulpet foreninger og arrangementer i de grønlandske lokalsamfund.

“FOR AT OPNÅ SUCCES
SKAL VIRKSOMHEDEN SKABE VÆRDI FOR SAMFUNDET”

Vi ønsker at gøre det endnu bedre. Vi har ikke været tilstrækkeligt fokuseret på, hvor vi kan gøre en reel forskel. Vi vil blive bedre til at følge op på, om vores indsats nyttede.

For at opnå succes skal Pisiffik skabe værdi for samfundet ved at drive en rentabel forretning, og det kan vi kun hvis vi forandrer og tilpasser os til generelle udvikling i verden omkring os.

Vi er i det forgangne år blevet langt mere bevidste om, hvordan vi som Grønlands største detailkæde kan præge samfundet i en retning, som vi mener tjener det bedste for Grønlands befolkning, lokalsamfund og miljø.

Bæredygtighed er et vidt begreb og alle temaer er vigtige. Men vi kan ikke favne alt.

I Pisiffik har vi besluttet os for, at vores indsatser skal orienteres mod temaer, hvor vi reelt kan skabe fornyelse og forandring i samfundet og i vores forretning.

Vi har ud fra en grundig analyse, som du kan læse om i 2021 rapporten, valgt at prioritere Pisiffiks bæredygtighedsindsatser under en overordnet ramme, som vi kalder ’MAD, MILJØ & MENNESKER’.

Vi håber, at denne rapport vil skabe inspiration og støtte blandt vores kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter, så vores indsatser skaber en reel forandring, der i fællesskab bidrager til en mere bæredygtig udvikling i Grønland.

Per Steen Larsen
Adm. direktør Pisiffik A/S

VI TAGER ANSVAR FOR DET
GRØNLANDSKE SAMFUND

Med vedtagelsen af FN’s Verdensmål er der sat fokus på de samfundsmæssige udfordringer, som verden står over for. De 17 Verdensmål og 169 delmål udfolder klart, hvad der skal til for at skabe en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling. Mange af disse temaer gælder også i Grønland.

Verdensmålene har hjulpet os til at forstå, hvor og hvordan vi som virksomhed kan arbejde med både de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter af bæredygtig udvikling, og det er med dét afsæt, at vi nu tager skridt til at integrere bæredygtighed i Pisiffiks forretningsplan. Vi har store ambitioner og konkrete mål for vores bæredygtighedsstrategi, som i store træk handler om at tage fat der, hvor Pisiffik som virksomhed har mulighed for at påvirke indsatserne i en positiv retning, og dermed skabe en bæredygtig udvikling i det grønlandske samfund.

Forneden kan du læse om vores ambitioner og målsætninger frem mod henholdsvis 2025 og 2030.

PISIFFIKS STRATEGISKE
BÆREDYGTIGHEDSINDSATS

Vi samler vores nye bæredytighedsindsatser i strategien MAD, MILJØ & MENNESKER. Det har vi valgt at gøre, fordi det er her Pisiffik har kapacitet, og en reel mulighed for at skabe den nødvendige og ønskede forandring i vores samfund.

I Pisiffik vil vi arbejde strategisk og vedholdende for at:

• Gøre det lettere og attraktivt for vores kunder at træffe det sunde valg i indkøbssituationen.
• Fremme, at vi som samfund får et mere ansvarligt forbrug af alkohol.
• Fremme ansvarligt forbrug af fødevarer ved at reducere madspild i vores butikker.
• Bekæmpe klimaforandringerne ved at reducere og omlægge energiforbruget.
• Bidrage til lokale jobs og økonomisk vækst i Grønland, ved at fremme lokale leverandører af fødevarer.
• Øge medarbejdertrivslen og være en arbejdsplads med loyale og tilfredse medarbejdere.

csr//dd-DK
csr//green_dk

Overvægt er en voksende udfordring i Grønland, hvor andelen af svært overvægtige er steget markant over få årtier. Der er derfor i dag store grupper kronikere med blandt andet diabetes og iskæmisk hjerte- og karsygdom.

Sundhed handler i høj grad om, hvad vi indtager af mad og drikkevarer, og en meget stor del af dette købes i vores butikker. Derfor har vi også mulighed for at gøre det lettere at træffe de sunde valg i indkøbssituationen, hvilket vi vil arbejde på.

Konkret har vi fokus på to indsatsområder: det sunde valg og ansvarligt forbrug af alkohol.

DET SUNDE VALG

I Pisiffik ønsker vi at bidrage til Verdensmål nr. 3 (Sundhed og trivsel) ved at være med til at gøre befolkning sundere. For at bidrage til et sundere Grønland, vil vi inspirere og motivere vores kunder til at lægge flere grøntsager, frugter, fisk og skaldyr samt nøglehulsmærkede produkter i indkøbskurven, i overensstemmelse med de 10 officielle kostråd som myndighederne anbefaler.

Verdensmål:
Verdensmål nr. 3.

Ambition:
Pisiffik ønsker at bidrage til Verdensmål nr. 3 ved at være med til at gøre befolkningen sundere, ved at motivere kunderne til at vælge sunde madvarer, når de handler.

Målsætning:
At gøre det nemt og attraktivt for kunderne at træffe det sunde valg, når de handler hos os. Målsætningen gælder for alle Pisiffiks fødevarebutikker (Pisiffik, AKIKI og SPAR) i alle 6 byer.

Sunde fødevarer afgrænses i denne forbindelse til:
» Nøglehulsmærkede fødevarer
» Frisk og frossent frugt og grønt
» Fersk og frossent fisk og skaldyr

Mål:
At øge salget af sunde varer med 10% årligt frem til 2030 målt i omsætning.

csr//IMG_0968
csr//IMG_2057

ANSVARLIGT FORBRUG
AF ALKOHOL

I Pisiffik ønsker vi at bidrage til Verdensmål nr. 3 (Sundhed og trivsel) ved at være med til at fremme et ansvarligt forbrug af alkohol. For at bidrage til et sundere Grønland, vil Pisiffik motivere kunderne til at vælge et alternativ til alkoholiske drikke.

Verdensmål:
Verdensmål nr. 3.

Ambition:
Pisiffik ønsker at bidrage til Verdensmål nr. 3 ved at fremme et ansvarligt forbrug af alkohol.

Målsætning:
At øge salget af alkoholfrie nydelsesdrikke. Målsætningen gælder for alle Pisiffiks fødevarebutikker (Pisiffik, AKIKI og SPAR) i alle 6 byer.

”Alkoholfri” defineres i denne sammenhæng som drikkevarer med maks. 0,5% alkohol.

Sunde fødevarer afgrænses i denne forbindelse til: » Nøglehulsmærkede fødevarer » Frisk og frossent frugt og grønt » Fersk og frossent fisk og skaldyr

Mål:
At fordoble salget af alkoholfrie nydelsesdrikke, herunder alkoholfrie øl, inden 2025 set i forhold til 2021.

csr//yellow_dk

indeholder to indsatsområder: energiforbrug og grøn omstilling samt madspild. Disse indsatsområder er valgt fordi vi mener, at en fokuseret indsats kan være med til at fremme en mere bæredygtig udvikling, så tab af naturressourcer og klimapåvirkninger nedbringes.

I Pisiffik ønsker vi at bidrage til Verdensmål nr. 7 (Bæredygtig energi), herunder Grønlands tilslutning til Paris-aftalen.

Verdensmål:
Verdensmål nr. 7.

Ambition:
Pisiffik ønsker at bidrage til Verdensmål nr. 7 ved at reducere og omlægge energiforbruget.

Målsætning:
Pisiffik har som målsætning at reducere forbruget af energi ved effektivisering og omtanke i driften, samt omlægning til brug af vedvarende energi i takt med udskiftning af driftsmidler – og dermed bidrage til reduktion af et negativt aftryk på klimaet. Målsætningen omfatter indtil videre alene Scope 1 (direkte emissioner – (brændstofforbrug og forbrug af fyringsolie) og Scope 2 (indirekte emissioner – (elektricitet og varme)). Målsætningerne gælder for alle Pisiffiks butiksenheder i alle 6 byer – og dermed alle butiksarealer, lagre og administrationsarealer, ejede såvel som lejede. Målsætningerne gælder også for alle ejede såvel som leasede/lejede driftsmidler. Udlejede arealer og medarbejder-boliger er ikke omfattet.

Mål:
Målet for 2030 fastlægges i 2022, når baseline er opgjort og mulige tiltag og forandringer er besluttet

ENERGIFORBRUG OG
GRØN OMSTILLING

csr//g720x850-min
csr//dyellow_dk

MADSPILD

I Pisiffik ønsker vi at bidrage til Verdensmål nr. 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) ved at reducere madspild.

Verdensmål:
Verdensmål nr. 12.

Ambition:
Pisiffik ønsker at bidrage til Verdensmål nr. 12 ved at reducere madspild i Grønland og derved fremme et ansvarligt forbrug af fødevarer.

Målsætning:
Målsætningen er at reducere madspild for derigennem at reducere Pisiffiks negative aftryk på miljø og klima og derved øge indtjeningen samtidig. Målsætningen gælder for alle Pisiffiks fødevarebutikker (Pisiffik, AKIKI og SPAR) i alle 6 byer. Ved ”madspild” forstås alle datomærkede fødevarer, som ikke er solgt inden datoudløb. Fødevarer der gives væk og dermed forbruges, defineres ikke som madspild.

Mål:
At reducere madspild fra 0,94% af foodomsætningen (2021) til 0,6% af omsætningen senest i 2025 samt forblive under 0,6% frem til 2030.

csr//red_dk

MENNESKER – det tredje M.
’Mennesker’ indeholder de to indsatsområder medarbejdertrivsel og lokale leverandører, lokale jobs.

Disse to indsats-områder er valgt idet vi mener, at vi her kan skabe den største forskel for mennesker, både internt for medarbejdere i virksomheden og eksternt for leverandører i det samfund, vi er en del af.

MEDARBEJDERTRIVSEL

Verdensmål:
Verdensmål nr. 8.

Ambition:
Pisiffik ønsker at bidrage til Verdensmål nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst ved at øge medarbejdernes trivsel.

Målsætning:

Målsætningen er at skabe en stigning i antal faste medarbejdere, skabe et fald i personaleomsætningshastigheden (POH) samt at øge medarbejdertilfredsheden. Målsætningen gælder for alle Pisiffiks 53 butikker, samt medarbejdere på hovedkontoret. Medarbejdere defineres som alle fastansatte og deltidsansatte i både administration, lagre, produktion og butikker i alle Pisiffiks butikskæder. Personaleomsætningshastigheden måles på, hvor mange gange en stilling, der ikke har været besat af den samme medarbejder hele året, i gennemsnit er blevet besat i løbet af året (POH1). Derudover måles den gennemsnitlige medarbejderomsætning for alle medarbejdere i Pisiffik (POH2). Medarbejdertilfredsheden måles en gang om året og måles på en skala fra 1 – 10.

Mål:

41% af alle stillinger i Pisiffik har været besat af en og samme medarbejder hele året, mens 59% af stillingerne har været udskiftet i 2021. I 2020 var andelen af faste medarbejdere på 47%. Målet er at øge antallet af faste medarbejdere og dermed ændre det relative forhold mellem faste medarbejdere og udskiftede stillinger til 55/45 i 2025. Målet for POH1 er et fald på 0,25 årligt hen over en 4 årig periode. I 2020 var Pisiffiks POH1 på 3,71 og i 2021 var den på 3,33. Det svarer til, at Pisiffiks mål er, at stillinger går fra at blive udskiftet efter 109 dage i 2021 til at blive udskiftet efter 148 dage i 2025. Målet for POH2 er et fald til 1,40 hen over en 4 årig periode. I 2020 var Pisiffiks POH2 på 1,68 og i 2021 var den på 1,97. Den samlede omsætningshastighed af medarbejdere i Pisiffik i 2021 på 1,97, svarer til at et job gennemsnitligt knap to gange om året bliver udskiftet med en ny medarbejder, altså at et job bliver udskiftet efter ca. 6 måneder. Målet er, at et job i Pisiffik, gennemsnitligt bliver udskiftet efter 260 dage, svarende til knap 9 måneder inden 2025. Målet er desuden at øge medarbejdertilfredsheden til 8,50 i 2025 i henhold til Pisiffiks trivselsmålinger. En repræsentativ måling af trivslen forudsætter en besvarelsesprocent på mindst 75 i 2025. I 2021 blev den første trivselsmåling afholdt. Besvarelsesprocenten var på 34 og medarbejdertilfredsheden var på 8,14.

LOKALE
LEVERANDØRER,
LOKALE JOBS

Verdensmål:
Verdensmål nr. 8.

Ambition:
Pisiffik ønsker at bidrage til Verdensmål nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst ved at fremme salg af lokale fødevarer.

Målsætning:
Målsætningen er at gøre det nemt og attraktivt for kunderne at vælge fødevarer fra grønlandske leverandører, og derved skabe lokale jobs og bidrage til økonomisk vækst i Grønland. Målsætningen gælder for alle Pisiffiks fødevarebutikker (Pisiffik, AKIKI og SPAR) i alle 6 byer. ”Lokale fødevarer” defineres som: ”ferske og frosne fødevarer, der er dyrket i grønlandsk jord, fanget i grønlandsk farvand eller født og opdrættet i Grønland”. Øl og vand produceret i Grønland er ikke omfattet af denne indsats.

Mål:
At øge salget af lokale varer med 5% årligt frem til 2030 målt i omsætning i forhold til 2021. 

csr//g720x910-min
csr//slide_3-min

ORGANISERING AF
BÆREDYGTIGHEDS-
STYREGRUPPE

En effektiv og agil organisering er fundamental, hvis der skal sikres en vedholdende udvikling, som skal understøtte Pisiffiks nye retning på bæredygtighedsområdet. Pisiffiks strategiske arbejde med bæredygtighedsindsatserne er derfor forankret i en overordnet bæredygtighedsstyregruppe. Formålet med styregruppen er at sikre, at der skabes kontinuitet, udvikling og implementering af de bæredygtighedsindsatser Pisiffik har prioriteret.

KATHRINE BØDKER

HR CHEF

csr//slide_5-min

ORGANISERING AF
BÆREDYGTIGHEDS-
STYREGRUPPE

En effektiv og agil organisering er fundamental, hvis der skal sikres en vedholdende udvikling, som skal understøtte Pisiffiks nye retning på bæredygtighedsområdet. Pisiffiks strategiske arbejde med bæredygtighedsindsatserne er derfor forankret i en overordnet bæredygtighedsstyregruppe. Formålet med styregruppen er at sikre, at der skabes kontinuitet, udvikling og implementering af de bæredygtighedsindsatser Pisiffik har prioriteret.

TINA HANSEN

MARKETINGCHEF

csr//slide_4-min

ORGANISERING AF
BÆREDYGTIGHEDS-
STYREGRUPPE

En effektiv og agil organisering er fundamental, hvis der skal sikres en vedholdende udvikling, som skal understøtte Pisiffiks nye retning på bæredygtighedsområdet. Pisiffiks strategiske arbejde med bæredygtighedsindsatserne er derfor forankret i en overordnet bæredygtighedsstyregruppe. Formålet med styregruppen er at sikre, at der skabes kontinuitet, udvikling og implementering af de bæredygtighedsindsatser Pisiffik har prioriteret.

PER STEEN LARSEN

ADM. DIREKTØR

csr//slide_6-min

ORGANISERING AF
BÆREDYGTIGHEDS-
STYREGRUPPE

En effektiv og agil organisering er fundamental, hvis der skal sikres en vedholdende udvikling, som skal understøtte Pisiffiks nye retning på bæredygtighedsområdet. Pisiffiks strategiske arbejde med bæredygtighedsindsatserne er derfor forankret i en overordnet bæredygtighedsstyregruppe. Formålet med styregruppen er at sikre, at der skabes kontinuitet, udvikling og implementering af de bæredygtighedsindsatser Pisiffik har prioriteret.

TINE ROMBY

ØKONOMIDIREKTØR

csr_pp//pp-new

ORGANISERING AF
BÆREDYGTIGHEDS-
STYREGRUPPE

En effektiv og agil organisering er fundamental, hvis der skal sikres en vedholdende udvikling, som skal understøtte Pisiffiks nye retning på bæredygtighedsområdet. Pisiffiks strategiske arbejde med bæredygtighedsindsatserne er derfor forankret i en overordnet bæredygtighedsstyregruppe. Formålet med styregruppen er at sikre, at der skabes kontinuitet, udvikling og implementering af de bæredygtighedsindsatser Pisiffik har prioriteret.

HEIDI AARUP

PA TIL ADM. DIREKTØR

Læs hele CSR rapporten

Ved spørgsmål bedes du sende
en mail til pisiffik@pisiffik.gl