Politik for anti-korruption

Baggrund

Korruption undergraver demokrati og bæredygtig økonomisk udvikling i alle samfund, hvor det forekommer. På den måde kan korruption have betydning for blandt andet økonomisk vækst, investeringer, lovgivning, sammenhængskraft og social lighed.

Ifølge Transparency International Greenlands Global Corruption Barometer (2020) opleves korruption som alvorlig og forværret af befolkningen i Grønland. Ikke i form af afpresning og bestikkelse, men som misbrug af magt. Tre ud af fem borgere mener, at misbrug af magt er et stort demokratisk problem i Grønland og 60 pct. mener, at problemet er blevet større i de seneste år. Disse tal understøttes af Nordic Consulting Group A/S i rapporten ”Integritetsstudie – Grønland” (2020), hvor det anbefales, at Grønland bliver omfattet af internationale antikorruptions-konventioner. Dette inkluderer blandt andet, at der udarbejdes adfærdskodeks for magthavere, og at der strammes op på whistleblowerordninger.

Formål

Pisiffik tager skarpt afstand fra alle former for korruption og arbejder for at modvirke enhver form for magtmisbrug inden for Pisiffiks forretningsområde.

Pisiffiks anti-korruptionspolitik har til formål at understøtte en transparent og etisk arbejdskultur karakteriseret ved en høj personlig og organisatorisk integritet, både internt i virksomheden og i forhold til vores eksterne interessenter.

Denne politik gælder for medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Pisiffik samt vores samarbejdspartnere. Alle har pligt til at følge den, og ethvert brud behandles efter retningslinjer, der er beskrevet sidst i dette dokument.

Definition af korruption

Pisiffik definerer korruption som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”. Denne definition anvendes i den danske straffelov, i internationale konventioner og af organisationer som Transparency International Greenland og Verdensbanken.

Omfattet af denne definition er

  • Bestikkelse: Når en person modtager betaling for at gøre noget, der er ulovligt, for på den måde at opnå en fordel.
  • Facilitation Payment (Smørelse): Ofte et mindre beløb, som modtageren får for fx at sikre en hurtigere sagsbehandling,
  • Underslæb: Når man tager af kassen. Det vil sige, hvis man fx tager af de penge, som man ellers skal passe på, og bruger dem til noget andet end det, de er beregnet til.
  • Bedrageri: Hvis man snyder nogen for selv at opnå en økonomisk fordel.
  • Afpresning: Hvis man ved hjælp af tvang, vold, trusler eller misbrug af magt tiltvinger sig penge, ydelser eller andet.
  • Nepotisme: Hvis man giver familie eller venner særlige fordele, fx i form af et job.

Vores principper og løfter Interessekonflikter opstår i situationer, hvor nogen har en personlig interesse i at fremme en sag eller tilgodese sig selv i kraft af sin position eller mulighed for indflydelse.

Vi forpligter os til at undgå enhver form for korruption og uhensigtsmæssige interessekonflikter i Pisiffik. Dette omfatter følgende forhold:

A. Misbrug af myndighed og afpresning

Vi forpligter os til, at ingen i Pisiffik påvirker en person eller en institution for egen vindings skyld ved at tilbyde individuelle fordele.

Vi forpligter os til ikke at bruge Pisiffiks faciliteter, serviceydelser og penge til private formål uden tilladelse hertil.

Vi forpligter os til ikke bruge nogen form for afpresning som middel til at opnå fordele. Det betyder, at ingen må benytte sin status i Pisiffik til egen vinding, eksempelvis ved at udnytte relationer hos leverandører og kunder for at opnå eller tilbyde nedsatte priser.

Vi forpligter os til ikke at misbruge myndigheden som overordnet for at opnå personlige fordele eller serviceydelser fra medarbejdere, samarbejdspartnere og andre af Pisiffiks interessenter.

B. Bedrageri og underslæb

Bedrageri og underslæb er ulovligt og må ikke benyttes til at opnå personlige eller professionelle fordele eller ejerskab i forhold til Pisiffik og Pisiffiks interessenter.

Bedrageri indbefatter svindel, bedrag eller falskneri, hvorved en person på ulovlig vis opnår fordele eller penge. Underslæb defineres som tyveri af ejendom eller penge, som personen lovligt er betroet i kraft af sin formelle position som repræsentant eller bestyrer.

Eksempler på bedrageri og underslæb er brug af falske papirer, oplysning om usande kvalifikationer, misbrug af myndighed/viden til at stjæle kontanter, varer og udstyr eller misbrug af betroede midler.

Pisiffiks regler for regnskabsførelse og dokumentation skal derfor altid følges.

Vi forpligter os til at undgå enhver form for bedrageri og underslæb.

C. Bestikkelse og smørelse

Bestikkelse betyder at tilbyde en person penge, serviceydelser eller andre værdier med henblik på at overtale vedkommende til at give en modydelse.

Bestikkelse er ulovligt og skaber uigennemsigtige relationer som underminerer retfærdighed og demokrati i samfund.

Vi forpligter os til at afvise og undlade enhver form for bestikkelse. Det gælder eksempelvis ved indgåelse af kontrakter og samarbejdsrelationer hos leverandører, myndigheder og andre interessenter samt ”Facilitation payments” (”smørelse”), som er mindre beløb udbetalt til aktører for at fremme eller sikre aktiviteter og handlinger hos personer, der i kraft af deres stilling falder under deres pligter og funktioner.

D. Nepotisme

Nepotisme er favorisering af slægtninge, venner og nære relationer. Eksempler på nepotisme er at tilbyde en ven/familiemedlem et job eller en bestyrelsespost selvom andre er bedre kvalificerede og villige til at udføre arbejdet. Nepotisme kan også være at give højere løn og andre goder til ansatte, som har personlig relation til ledelsen.

Vi forpligter os til ikke at favorisere venner, familie eller andre personlige relationer i forbindelse med ansættelse, forfremmelse indkøb, ydelser, hjælp eller i andre situationer omfattet af Pisiffiks forretninger.

Det er dog muligt at ansætte, forfremme og regulere lønforhold, der vedrører venner og slægtninge, hvis interessekonflikten håndteres i overensstemmelse med bedstefar-princippet. Dette princip indebærer, at beslutningen skal godkendes både af den chef, der træffer beslutningen, og af hans eller hendes nærmeste chef.

E. Gaver

Gaver defineres som, men er ikke begrænset til penge, serviceydelser, rejser, underholdning, materielle ting eller tjenester.

Vi forpligter os til ikke at give eller modtage gaver til myndigheder, politikere, leverandører og andre partnere, som kan påvirke dømmekraft, arbejde eller udførelsen af pligter hos modtager af gaven.

Donation og modtagelse af mindre gaver til en værdi af max kr. 500 er dog acceptabelt. Gaver i form af kontanter modtages og tilbydes aldrig.

Forretningsmiddage, hvad enten Pisiffik betaler eller modtager, er ligeledes acceptable forudsat, at de ikke ekstravagante og kan påvirke modtagers dømmekraft.

Klagemekanisme

Pisiffik forholder sig til de tilfælde af interessekonflikter, som kan være svære for den enkelte at afgøre eller tage stilling til.

Hvis en medarbejder, leder eller et bestyrelsesmedlem i Pisiffik opdager et korruptionstilfælde, er pågældende forpligtet til at orientere nærmeste chef. Hvis den pågældende ikke føler sig tilpas med at orientere til nærmeste chef, kan indrapportering ske via Pisiffiks whistleblowerordning (link til denne).

Sanktioner

Korruptionstilfælde kan sanktioneres med påtale, advarsler, afskedigelser og politianmeldelser afhængig af det enkelte tilfælde. Donorer vil blive underrettet, såfremt der indledes en undersøgelse.

Vedtaget af direktionen i Pisiffik A/S