POLITIK FOR ENERGI OG KLIMA

Baggrund

Verden står midt i en klimakatastrofe, som skyldes forbrug af fossile brændsler samt et overforbrug af klodens naturressourcer. Bekæmpelse af klimaforandringer handler derfor om en målrettet indsats for at reducere udledning af drivhusgasser.

Pisiffik bidrager til udledning af drivhusgasser gennem vores leverandørkæde, transport og gennem vores energiforbrug i butikker, lagre og kontorlokaler. Importen og transporten af varer til vores butikker er en af de store klimasyndere men i stor udstrækning også et grundvilkår for Grønland, som vi har vanskeligt ved at påvirke.

Pisiffik ser det derfor som en vigtig del af vores samfundsansvar at arbejde for at mindske klimabelastningen i overensstemmelse med Science Based Targets Scope 1 og Scope 2 og derved yde vores bidrag til den samlede reduktion af drivhusgasser, herunder CO2.

Politik for Energi og Klima

Energi- og klimapolitikken er vedtaget af Pisiffiks direktion, som, gennem Styregruppen for bæredygtighed, sikrer implementering og en årlig opdatering.

Pisiffik støtter op om Grønlands tilslutning til Parisaftalen og bidrager hertil ved at reducere vores CO2 udledning.

Vi arbejder for at minimere vores klimaaftryk og har sat et ambitiøs mål om at reducere CO2 udledningen i Pisiffiks egen drift med 26,3% inden 2030.

Pisiffik arbejder målrettet for at minimere energiforbruget i egen drift til det lavest mulige niveau under hensyntagen til en bæredygtig og økonomisk forsvarlig drift af vores kerneforretning. Gennem investeringer i energioptimering af lagerbygninger, butikker, administration samt køle- og fryseinventar i fødevarebutikkerne reduceres energiforbruget på tværs af virksomheden.

Derudover er vi opmærksomme på, at vores indenrigs- og udenrigsrejser med fly belaster vores samlede CO2-regnskab. I 2023 vil Pisiffik sætte mål for nedbringelse af CO2 udledning gennem vores flyrejser.

Vores løfte

Vi forpligter os til

At sætte klimamål og vedvarende finde løsninger, der kan imødekomme målene ved at reducere vores energiforbrug og CO2-udledning i forbindelse med indkøb og distribution af vores varer samt i driften af vores butikker, lagre og administration.

At Energi- og klimapolitikken integreres i Pisiffiks bæredygtighedsstrategi ”Mad, Miljø og Mennesker”, og at relevante nøglepersoner løbende har kendskab til målsætningerne og efterlever energi- og klimapolitikken.

At indenrigsrejser i Grønland og udenrigsrejser til og fra Grønland for Pisiffiks bestyrelse, ledelse samt butiks- og salgschefer foretages i overensstemmelse med Pisiffiks CO2-mål.

At fødevarer til vores butikker som udgangspunkt ikke transporteres med fly.

Løbende at omlægge til brug af vedvarende energi i takt med at infrastruktur, teknologi og servicering gør det muligt og økonomisk forsvarligt.

At overvåge og måle vores energiforbrug og CO2 udledning samt sætte gang i handlinger, der sikrer opnåelse af energimålene.

At rapportere om vores fremskridt i vores årlige bæredygtighedsrapport.