Pisiffiks etiske retningslinjer for leverandører (Code of Conduct)

Pisiffik er Grønlands største detailkæde fordelt på engroshandel, webshop og 53 butikker. Hver dag betjener vi tusindvis af kunder, og vi er stolte af at være en central del af det grønlandske samfund og hverdag for så mange mennesker.

Pisiffik er bevidst om, at vi er en stor virksomhed i Grønland, og at vores rolle i samfundet forpligter. Vores samfundsansvar er et grundvilkår i vores forretning, og det udmønter vi i vores daglige virke og gennem vores bæredygtighedsstrategi ”Mad, Miljø & Mennesker” (2022 – 2030).

Et vigtigt aspekt i samfundsansvar er at fremme bæredygtige og ansvarlige leverandørkæder, der respekterer mennesker, miljøet og samfundet.

Hos Pisiffik er det et krav, at alle, der er beskæftiget i vores leverandørkæder, arbejder under ordentlige forhold, og vi kræver, at der tages hensyn til miljøet og det omkringliggende samfund, når der produceres varer til vores butikker.

Dette er en del af vores arbejde med at implementere FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi tror vi på, at vi bedst opnår en bæredygtig og ansvarlig leverandørkæde ved at arbejde tæt sammen med vores leverandører. Vi har derfor udarbejdet denne Supplier Code of Conduct (SCoC) til vores leverandører, der forklarer vores holdninger til etisk handel.

Pisiffik forventer, at alle vores leverandører overholder hovedprincipperne nedskrevet i denne SCoC. Vi forventer også, at vores leverandører gør principperne gældende over for deres leverandører og følger op på, om de bliver implementeret.

Denne SCoC er dermed gældende for hele vores leverandørkæde. Den omfatter leverandører af produkter og ydelser for alle butikskæder i Pisiffik A/S.

VORES PROCEDURER

Pisiffik forventer, at vores leverandører og underleverandører til hver en tid kan dokumentere deres arbejde med implementeringen af denne SCoC, hvis vi henvender os. Dokumentationen kan tage form af en mundtlig dialog, skriftlig dokumentation eller ved at vi besøger leverandøren.

Hvis vi ønsker klarhed over forhold, der vedrører vores leverandørers underleverandører, skal leverandøren udlevere relevante kontaktinformationer til Pisiffik.

Denne SCoC indgår som en del af kontrakten mellem Pisiffik og leverandøren.

I tilfælde af, at en leverandør eller en underleverandør ikke lever op til de krav, der stilles i denne SCoC, skal der straks, og i samarbejde med Pisiffik, udarbejdes en plan for at udbedre forholdene i leverandørkæden inden for aftalt tid.

Pisiffik forbeholder sig retten til at opsige kontrakten med leverandører, hvis leverandøren eller underleverandøren gentagne gange har overtrådt principperne i denne SCoC.

Denne bestemmelse går forud for andre forpligtigelser og rettigheder udspecificeret i andre kontraktdokumenter indgået mellem leverandøren og Pisiffik A/S.

VORES KRAV

Denne SCoC er baseret på FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og ILOs konventioner om grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

A. Tvangsarbejde Leverandøren må ikke deltage i nogen form for tvangsarbejde herunder slavearbejde og menneskehandel. Dette inkluderer fængslede, som kun må arbejde frivilligt. Arbejdstageren skal have bevægelsesfrihed i løbet af deres ansættelse.

Leverandøren må ikke tilbageholde nogen dele af en ansats løn, personalegoder, ejendom eller dokumenter (f.eks. pas) for at tvinge sådant personale til fortsat at arbejde for dem.

B. Foreningsfrihed og kollektive overenskomster Ansatte skal uden undtagelse have ret til at tilslutte sig eller etablere fagforeninger efter eget valg og til at forhandle kollektivt. Arbejdsgiveren må ikke diskriminere fagforeningsrepræsentanter eller hindre dem i at udføre deres fagforeningsarbejde.

C. Børnearbejde Aldersgrænsen for arbejdstagere må ikke være under 13 år for let arbejde og 15 år på fuld tid og skal samtidig følge den nationale minimumsalder for beskæftigelse eller aldersgrænsen for afslutning af obligatorisk skolegang, alt efter hvilken der er højest.

Børn under 18 år må ikke udføre arbejde, der er til skade for deres helbred, sikkerhed eller moral, herunder natarbejde.

D. Forskelsbehandling Det må ikke ske nogen form for diskrimination baseret på etnicitet, nationalitet, sprog, religion, kaste, alder, handicap, køn, civilstatus, seksuel orientering, fagforeningsarbejde og socialt eller politisk tilhørsforhold.

Der skal etableres foranstaltninger, der beskytter arbejdstagerne mod seksuelt påtrængende, truende, fornærmende eller udnyttende adfærd samt mod diskrimination eller opsigelse af uretmæssig grund, herunder ægteskab, graviditet, forældreskab eller sygdom.

E. Arbejdsmiljø Leverandøren skal sikre, at dens medarbejdere tilbydes et sikkert og sundt arbejdsmiljø herunder beskyttelse mod brand, kemisk farlige stoffer og usunde processer samt forebygge uheld.

Tilstrækkelige sikkerheds- og sundhedspolitikker samt procedurer skal være etableret og følges. Leverandøren skal give medarbejderne nødvendigt personbeskyttende udstyr og træning for at udføre et personsikkert arbejde.

Leverandøren bør udpege en repræsentant for ledelsen, som er ansvarlig for sundhed og sikkerhed for alt personale. Leverandøren skal give en passende, ren og sanitær adgang til toiletter og drikkevand, som svarer til behovet og antallet af medarbejdere.

F. Løn Løn og ydelser, der betales for en standard arbejdsuge, skal som minimum opfylde nationale lovbestemmelser eller branchestandarder, alt efter hvilken der er højst. Lønnen skal altid være tilstrækkelig til at opfylde arbejderens grundlæggende behov.

Løn og lønforhold, herunder udbetaling af løn, skal være skriftligt aftalt inden arbejdet påbegyndes. Aftalen skal være forståelig for arbejdstageren. Modregning i løn som disciplinært tiltag må ikke finde sted.

G. Arbejdstid Arbejdstiden skal være i overensstemmelse med national lov eller branchestandarder, såfremt disse er mere fordelagtige for arbejdstageren. Det anbefales, at den normale arbejdstid ikke overstiger 48 timer om ugen. Arbejdstageren skal have mindst 1 fridag om ugen.

Overarbejde skal være frivilligt og begrænset. Anbefalet maksimum overtid er 12 timer pr. uge, dvs. en samlet arbejdstid på 60 timer pr. uge. Undtagelser fra dette kan accepteres, hvis det er reguleret af en kollektiv aftale eller ved national lov. Arbejdstagere skal altid modtage betaling for overarbejde, som minimum i overensstemmelse med gældende lovgivning.

H. Miljøbeskyttelse Leverandøren skal tilstræbe at minimere de negative miljømæssige virkninger på luft, jord, hav og biodiversitet af sine aktiviteter og tjenester gennem en proaktiv forsigtighedstilgang og ansvarlig forvaltning af sine miljøforhold.

Leverandøren skal være vidende om og overholde aktuelle miljømæssige lovkrav, der er relevante i forhold til konsekvenserne af sine aktiviteter og produkter.

Leverandøren skal engagere sig i reduktionen af virksomhedens klimapåvirkning ved at udarbejde politikker, reducere brugen af fossile energikilder og sætte mål for den fremtidige påvirkning. Derudover kan leverandøren blive bedt om at levere klimadata for et bestemt produkt eller ydelse, som Pisiffik køber.

I. Korruption og konkurrencelovgivning Leverandører skal overholde de gældende love og regler vedrørende bestikkelse, korruption, bedrageri eller anden forbudt forretningspraksis. Leverandører må ikke tilbyde, love eller give nogen form for uetisk fordel og/eller incitament til nogen offentlig tjenesteperson, international organisation eller anden tredjepart.

Leverandører skal ikke, hverken direkte eller indirekte, tilbyde gaver til ansatte i Pisiffik, personer som repræsenterer Pisiffik eller nogen fra deres familie eller vennekreds, medmindre gaven er af ubetydelig værdi. Repræsentation såsom sociale arrangementer, måltider og underholdning kan tilbydes, hvis der foreligger et legitimt forretningsformål og omkostningen holdes indenfor rimelighedens grænser. Rejseudgifter for personer, der repræsenterer Pisiffik, skal betales af Pisiffik. Repræsentation, samt dækning af udgifter eller gaver, må ikke tilbydes eller modtages i situationer med kontraktforhandlinger eller tildelinger.

Leverandører må under ingen omstændigheder forårsage eller tage del i nogen overtrædelse af almen eller særskilt konkurrencelovgivning, såsom ulovlig prisfastsættelse, markedsopdeling eller andre konkurrenceforvridende aftaler.

J. Dyrevelfærd For animalske produkter skal dyrenes velfærd gives tilstrækkelig opmærksomhed gennem hele leverandørkæden. Som minimum skal leverandører overholde lokal lovgivning.

Godkendt og opdateret af Pisiffiks direktion, Januar 2023.